Chatka Puchatka

Chatka Puchatka, plakat, ilustracja